ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หน้าแรก........................................
เกี่ยวกับศูนย์วิจัย............................
คณะกรรมการ................................
บุคลากร.......................................
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง...................
หนังสือและสิ่งพิมพ์.........................
จดหมายข่าว..................................
แฟ้มภาพ.......................................
ติดต่อสอบถาม...............................
Links
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น™
หลักสูตร ศศ.ม. (ลุ่มน้ำโขงศึกษา )
The Third International Conference on Lao Studies
รายชื่อวารสารฐานข้อมูล สกอ. สกว.
รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
Download
ใบสมัครสมาชิกวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
เกณฑ์การให้ทุนในการทำวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การเสนอบทความหรืองานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ‡(ระบบอ้างอิงแบบใหม่)

ทุนสนับสนุนการเขียนบทความ
 

 

 

Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP)
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์วิจัยสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดำเนินงานวิจัยภายใต้แนวคิด พหุลักษณ์ ที่เคารพในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และแสวงหาความร่วมมือบนพื้นฐานของความแตกต่าง ภายใต้กรอบแนวคิดพหุลักษณ์นี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้กำหนดกรอบการวิจัยหลักเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษา และการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอน การสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

คลิกดูรายละเอียดบันทึกข้อความ

**วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ฉบับล่าสุด คลิ๊ก**

"โครงการเสวนาวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษา" จัดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง และหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29 ก.พ. 55

อธิการบดี มข. ร่วมชื่นชมวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ในงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญา 2554 [ อ่านข่าว ]
[อ่านทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์

[2012-03-04] อธิการบดี มข. ร่วมชื่นชมวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ในนิทรรศการ Innovation 2554 [อ่านข่าว]
[2011-11-24] ขอแสดงความยินดีกับวารสาร สังคมลุ่มน้ำโขง [อ่านข่าว]
[2011-02-24] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน "โครงการศึกษาอักษรใบลานไทน้อย" สนใจติดต่อได้ที่ sukkaisuriya@hotmail.com [อ่านข่าว]
[2010-07-01] All Abstract of Third International Conference on Lao Studies [อ่านข่าว]
[2010-06-24] Conference Schedule The Third International Conference on Lao Studies. [อ่านข่าว]
[2010-03-05] ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความ [อ่านข่าว]
อ่านทั้งหมด
จดหมายข่าว หนังสือและสิ่งพิมพ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ˆ 4
มีนาคม 2553 - พฤษภาคม 2553

[ อ่านข่าว ]

ปีที่ 7 ฉบับที่ˆ 3
ธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ์Œ 2553

[ อ่านข่าว ]

ปีที่ 7 ฉบับที่ˆ 2
กันยายน™ 2552 - พฤศจิกายน™ 2552

[ อ่านข่าว ]

อ่านทั้งหมด>>

การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบ้านนาจอก
ผู้แต่ง จตุพร ดอนโสม

[ รายละเอียด ]

ขบวนการชาวบ้านคัดค้านเหมืองโพแทชบนผืนแผ่นดินอีสาน
ผู้แต่ง ฐากูร สรวงศ์สิริ

[ รายละเอียด ]

อาหารธรรมชาติ: วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนอีสาน
ผู้แต่ง อุทุมพร หลอดโค

[ รายละเอียด ]

อ่านทั้งหมด>>